کوشا مهر آویژه
Call Us:021-44230427

مهندسی ترافیک

تجهیز تقاطع ها به سیستم هوشمند ترافيکي

کنترل کننده های چراغ راهنمایی (کنترلرهای تقاطع) یکی از سامانه های مهم در مدیریت ترافیک امروز است چرا که نصب و استفاده از این سامانه ها موجب تسهیل در تردد خودروها و عابران پیاده و کاهش زمان تلف شده در ترافیک می شود.